Povratak na popis vijestiarrowred

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆE

OBJAVLJENO 15. ožujka 2018.

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“

           Z A D A R

BARTOLA KAŠIĆA 3/I 

KLASA: 112-07/18-01/03

URBROJ: 2198/01-36-01-18-1 

Zadar, 14. ožujka 2018. godine

      Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Zadar raspisuje:

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
- REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆA 
♦ jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme
– do povratka radnika s komplikacija u trudnoći i očekivanog rodiljnog dopusta

 

UVJETI za radno mjesto referent za obračun plaća su: prema člancima 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13), članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97) te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar:
-  SSS ekonomskog smjera
Probni rad u trajanju od 90 dana. 

Uz obrazac prijave na javni natječaj, kandidati su dužni priložiti:

♦ životopis,
♦ presliku dokaza o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika svjedodžbe),
♦ presliku dokaza o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13), ne stariji od 6 mjeseci
a) potvrda   nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),
b) potvrda   nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),
♦ presliku domovnice,
♦ presliku elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu - ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana).

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić «Radost», Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar s naznakom: «za natječaj». Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora bit će objavljeni na web stranici Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar (www.radost-zadar.hr), te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Radost“, Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar, najviše pet dana prije održavanja.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. 

Kandidati koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, ili sljedeće dokaze:

a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi
► dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana,
(nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi),
►presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
►dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi,
► potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi
(samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi),
►rodni list djeteta i rodni list za oba roditelja s napomenom o činjenici smrti (ili smrtni list),
►rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata) ili potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ne starija od šest mjeseci (dijete hrvatskog branitelja).

 b) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
►dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana,
(nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi),
►presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
► potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi ,
(samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi),
►rodni list djeteta,
►rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 c) HRVI iz Domovinskog rata
►dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana
(nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi),
►rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,
►presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
► potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi,
(samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi).
 
d) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
►dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana
(nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi)
►presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
►potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi
(samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi),
►rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 e) dragovoljac iz Domovinskog rata
►dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana
(nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi),
►potvrdu o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci,
►presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
►potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi
(samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi).
 
f) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
►dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana,
(nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi),
►potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci,
►presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
►potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi
(samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi),
►potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

 g) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
►dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana
(nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi),
►rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,
►presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
►potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi
(samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi),
►presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu,
►rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida s napomenom o činjenici smrti (ili smrtni list).

h) dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
►dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana
(nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi),
►potvrdu o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci,
►presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
►potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi
(samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi),
►presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu,
►rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog dragovoljca s napomenom o činjenici smrti (ili smrtni list) .

i) dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
►dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana
(nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi).
►potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci,
►presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
►potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi
(samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi),
►presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu,
►potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (za hrvatskog branitelja),
►rodni list djeteta i rodni list roditelja – umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s napomenom o činjenici smrti (ili smrtni list).

j) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) ili zajamčene minimalne naknade
►dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana
(nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi),
►potvrdu o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci,
►presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
►potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi
(samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi),
►presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
►rodni list djeteta.

k) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) ili zajamčene minimalne naknade
►dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana
(nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi),
►potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci,
►presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
►potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi
(samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi),
►presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
►potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (za hrvatskog branitelja),
►rodni list djeteta.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Izabrani kandidat bit će pozvan u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostaviti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova referenta za obračun plaća, te izvornike svih drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto.

 

Natječaj traje od 15.03.2018. do 23.03.2018. godine.

Vezane novosti | Arhiva novosti

Objavljeno 26. listopada 2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Radost" Zadar raspisuje:

Objavljeno 15. listopada 2018.

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Radost“, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem na radna mjesta kako slijedi: - ODGOJITELJ/ICA ♦ jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnika s dodatnog rodiljnog dopusta ♦ deset ( 10 ) izvršitelja/ice – na određeno puno radno vrijeme – najduže do 31.08.2019. godine objavljuje POZIV NA RAZGOVOR