Povratak na popis vijestiarrowred

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KNJIGOVOĐA-BLAGAJNIK

OBJAVLJENO 12. veljače 2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Zadar raspisuje:
NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
- KNJIGOVOĐA - BLAGAJNIK
♦ jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnika s rodiljnog dopusta

UVJETI za radno mjesto knjigovođa - blagajnik su: prema člancima 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13), članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97) te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar:
- SSS ekonomskog smjera
Probni rad u trajanju od 90 dana. 

Uz obrazac prijave na javni natječaj, kandidati su dužni priložiti:
♦ životopis,
♦ presliku dokaza o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika svjedodžbe),
♦ presliku dokaza o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13), ne stariji od 6 mjeseci
a) potvrda   nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),
b) potvrda   nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),
♦ presliku domovnice
♦ presliku elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu - ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana).
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić «Radost», Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar s naznakom: «za natječaj». 
Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora bit će objavljeni na web stranici Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar (www.radost-zadar.hr), te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Radost“, Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar, najviše pet dana prije održavanja.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
Kandidati koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Izabrani kandidat bit će pozvan u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostaviti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova knjigovođa-blagajnik, te izvornike svih drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto.
 
Natječaj traje od 13.02.2018. do 21.02.2018. godine.

Vezane novosti | Arhiva novosti

Objavljeno 09. travnja 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Zadar raspisuje: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Objavljeno 09. travnja 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Zadar raspisuje: NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu