Povratak na popis vijestiarrowred

NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu ODGOJITELJ/ICA

OBJAVLJENO 28. rujna 2018.

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“
           Z A D A R
BARTOLA KAŠIĆA 3/I

KLASA: 112-07/18-01/04
URBROJ: 2198/01-36-01-18-1

Zadar, 28. rujna 2018. godine

 

      Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Zadar raspisuje:

NATJEČAJ
za obavljanje poslova na radnom mjestu
ODGOJITELJ/ICA

♦ jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnika s dodatnog rodiljnog dopusta
♦ deset ( 10 ) izvršitelja/ice – na određeno puno radno vrijeme – najduže do 31.08.2019. godine 

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- prema člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) i članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)

Probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenta:

♦ životopis,

♦ dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

♦ uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita

♦ dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)

♦ dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13), ne stariji od 6 mjeseci

a) potvrda   nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),

b) potvrda   nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),

♦ dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu - ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana).

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić «Radost», Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar s naznakom: «za natječaj».
Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora bit će objavljeni na web stranici Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar (www.radost-zadar.hr), te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Radost“, Bartola Kašića 3/I, 23000 Zadar, najviše pet dana prije održavanja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Izabrani kandidat bit će pozvan u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostaviti sanitarnu iskaznicu, te izvornike svih drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto.      

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Radost“ Zadar može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Natječaj traje od 01.10.2018. do 09.10.2018. godine.

Natječaj je objavljen na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar dana 01.10.2018. godine.

Vezane novosti | Arhiva novosti

Objavljeno 26. listopada 2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Radost" Zadar raspisuje:

Objavljeno 15. listopada 2018.

Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Radost“, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem na radna mjesta kako slijedi: - ODGOJITELJ/ICA ♦ jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnika s dodatnog rodiljnog dopusta ♦ deset ( 10 ) izvršitelja/ice – na određeno puno radno vrijeme – najduže do 31.08.2019. godine objavljuje POZIV NA RAZGOVOR